SAC-V28HF / SAE-HV36HF

冷房能力:2.8KW

外型尺寸:寬80X深33.3X高55.4cm(SAC-V28HF)
重量(kg):32.4
電壓(v):220

SAC-V36HF / SAE-V36HF

冷房能力:3.6KW

外型尺寸:寬80X深33.3X高55.4cm(SAC-V36HF)
重量(kg):37.4
電壓(v):220

SAC-V41HFA / SAE-HV50HF

冷房能力:4.1KW

外型尺寸:寬80X深33.3X高55.4cm(SAC-V41HFA)
重量(kg):37.4
電壓(v):220

SAC-V50HF / SAE-HV50HF

冷房能力:5.0KW

外型尺寸:寬84.5X深36.3X高70.2cm(SAC-V50HF)
重量(kg):44.7
電壓(v):220

SAC-V74HF / SAE-HV86HF

冷房能力:7.4KW

外型尺寸:寬94.6X深41X高81cm(SAC-V74HF)
重量(kg):62.1
電壓(v):220

SAC-V86HF / SAE-HV86HF

冷房能力:8.6KW

外型尺寸:寬94.6X深41X高81cm(SAC-V86HF)
重量(kg):63
電壓(v):220

TOP